top of page

Kasserer

 

Stillingsinstruks Fenstad Fotballklubb

 

 

 

 

Tittel

Kasserer

 

Organisering/Rapportering

Kasserer er medlem av styret i foreningen.

Rapporterer til Styreleder.

 

Ansvarsområde

Regnskapsføring og budsjettering

 

Viktige oppgaver

  • Delta på styremøter i foreningen.

  • Ha hovedansvaret for å utarbeide foreningenes budsjetter og årsregnskap i forkant av årsmøte.

  • Ha oversikt over foreningens økonomi.

  • Sørge for at foreningens økonomiske transaksjoner foregår i henhold til pålagte regler og innenfor gitte frister.

  • Sørge for at regnskapet føres med kvitteringer og bilag i henhold til gjeldende regnskapslover.

  • Vedlikeholde foreningens medlemsregister.

 

Myndighet

Kasserer representerer 1 stemme ved vedtaksavstemming i foreningen.

 

Kompetansekrav

Ingen nedfelte kompetansekrav, men kurs innen regnskapsføring og økonomi er en fordel.

 

Vervet er basert på frivillig innsats. Stillingen kan få dekket utgifter til bruk av telefon og lignende, så sant det er behandlet i styret. Stillingen vil ikke få noen annen form for økonomisk godtgjørelse.

 

Vervet er pålagt å legge frem politiattest ved anmodning fra styret.

bottom of page