top of page

Vedtekter

For Fenstad Fotballklubb, vedtatt 30.09.1995, sist endret på ekstraordinært årsmøte 26.04.2022

 

§ 1 Navn

Klubbens navn er Fenstad Fotballklubb, forkortet FFK.

Klubben er stiftet 30.09.1995.

§ 2 Formål

Klubbens formål er å drive organisert fotball gjennom Norges Fotballforbund og Akershus Fotballkrets på alle nivå.

§ 3 Organisasjon

Klubben er en selvstendig juridisk person med utelukkede personlige medlemmer. Enkeltmedlemmer hefter bare med sin kontingent. Klubben skal drive sin virksomhet i tråd med NFF’s interesser.

Klubbens leder, sammen med ett annet medlem av klubbens valgte styre, forplikter i fellesskap klubben med sine underskrifter.

§ 4 Medlemskap

Alle som lover å overholde klubbens og overordnede idrettsmyndigheters vedtekter og bestemmelser kan tas opp som medlem. Innmelding skjer til styret eller gjennom det aktuelle lags lagleder.

Dersom en søker har heftelser til en annen klubb, NFF, AFK, eller andre organisasjonsledd, må dette gjøres opp før vedkommende kan tas opp som medlem.

En spiller er først spilleklar når kontingent og evnt. spillerlisens er betalt. Medlemmer som har hatt spilleravbrudd og som igjen ønsker å spille, må først gjøre opp for eventuell skyldig kontingent og/eller annen skyldig gjeld.

Medlemmer, hvis har hatt særlig betydning for klubben, kan velges til æresmedlemmer. Valget foretas på ordinært årsmøte og krever 2/3 flertall.

§ 5 Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens øverste myndighet. Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 1. April og innkalles av styret.

Regnskapsåret er fra 01.01 til 31.12

Årsmøtet innkalles av styret med minst èn måneds varsel dirkete til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende minst 3 uker før årsmøtet.

1 uke før årsmøtet skal dagsorden, årsberetning, regnskap med revisjonsrapport, valgkomiteens forslag til nytt styre, samt eventuelle bilag vedr. innkomne forslag, legges tilgjengelig i klubbhuset.

Årsmøtet ledes av klubbens leder, eller av en valgt dirigent.

Årsmøtet skal kun behandle de saker som står på dagsorden. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det. Slik beslutning må tas i forbindelse med vedtak om godkjennelse av saksliste. Vedtektsendringer som ikke er oppført på dagsorden kan ikke behandles, selv om det er 2/3 flertall blant de fremmøtte.

Protokollen fra årsmøtet underskrives av 2 dertil valgte møtedeltagere og skal legges tilgjengelig for medlemmene senest 3 uker etter årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle:

 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling

 2. Valg av møtedirigent

 3. Valg av referent

 4. Valg av 2 møtedeltagere til å undertegne protokollen

 5. Styrets beretning

 6. Revidert regnskap m/revisjonsberetning

 7. Styrets budsjettforslag

 8. Innkomne forslag

 9. Fastsettelse av kontingent

 10. Valg av styre, revisor og valgkomite

Årsmøtet er beslutningsdyktig med de medlemmer som er til stede, forutsatt at innkallingen har skjedd i henhold til disse vedtekter. Ingen har mer enn én stemme, fullmakter tillates ikke.

Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig stemmeflertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i disse vedtekter. Ved stemmelikhet avgjør lederen med sin dobbeltstemme. Vedtektsendringer krever dog ¾ flertall av avgitte stemmer (jf. § 17)

Alle avstemninger forgår normalt med håndsopprekning. Skriftlig avstemning holdes når en eller flere stemmeberettigede ønsker det.

Er det flere kandidater til styreverv enn det antallet som er på valg, trer suksessivt den ut som har færrest stemmer, helt til det gjenstår det antall som er på valg.

Ale valg av tillitsverv foregår skriftlig dersom det er flere kandidater enn plasser. Stemmesedler som er blanke eller inneholder navn på ikke foreslåtte kandidater, teller ikke og anses som ikke avgitt.

§ 6 Stemmerett

Alle medlemmer som har fylt 15 år, har vært medlem i klubben i minst 1 måned og har betalt forfalt kontingent har stemmerett. Medlemmer som ikke har betalt kontingent eller har andre uoppgjorte forpliktelser, har ikke stemmerett eller andre rettigheter i klubben.

Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstager i FFK, er valgbare til tillitsverv.

§ 7 Styret

Styret består av klubbleder og minst 4 styremedlemmer.

Bortsett fra leder, konstituerer styret seg selv.

Lederens funksjonstid: 1 år.

Funksjonstid for de øvrige er 2 år. (idet halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år)

Årsmøtet velger 1 varamedlem, funksjonstid: 1 år.

Styret er beslutningsdyktige når minst 3 av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet avgjør lederen med sin dobbeltstemme.

Varamedlemmet har møterett på styremøter, men ikke stemmerett, unntatt når det trer inn for fraværende styremedlemmer.

Styret gis fullmakt til omrokkeringer hvis det er nødvendig.

I tilfelle at valgkomiteen ikke finner kandidater nok til et fullt styre, kan et styre bestå av leder og min. 2 styremedlemmer. Styret er i så tilfelle beslutningsdyktige når minst 2 medlemmer er til stede.

Styret utpeker selv andre funksjoner og medlemmer til banekomite og kioskgruppe.

§ 8 Kontrollutvalg

Årsmøtet velger 2 medlemmer, samt 1 varamedlem til kontrollkomite. Kontrollutvalget velger selv sin leder.

Kontrollutvalgets oppgaver utføres i henhold til NIF’s lov §2-12.

§ 9 Valgkomite

Årsmøtet velger 3 medlemmer til valgkomite. Valgkomiteen velger selv sin leder, funksjonstid: 1 år. Komiteen skal senest 2 uker før årsmøtet sende styret forslag til:

 • Leder

 • 4 styremedlemmer

 • 1 varamedlem

 • 2 medlemmer, samt 1 varamedlem til kontrollutvalg

 • 3 medlemmer til valgkomiteen

 

§ 10 Lagledere

Lagledere oppnevnes av styret. Disse skal ta seg av alle administrative oppgaver rundt sine respektive lag. Laglederne skal følge de til enhver tid gjeldende instrukser (jf. Klubbhåndbokens kap.2)

§ 11 Seniorutvalg

Seniorutvalget består av Seniorleder og laglederne fra alle lag i denne avdeling.

Seniorleder utnevnes av styret.

Utvalget er et rådgivende organ for styret i saker som gjelder denne avdeling. Utvalget rapporterer direkte til styret.

Styret kan pålegge utvalget å gjennomføre arrangementer i regi av FFK, gjerne i samarbeid med andre avdelinger.

Utvalgets mandat finnes i klubbhåndboken.

§ 12 Juniorutvalg

Juniorutvalget består av Juniorleder og laglederne fra alle lag i denne avdeling.

Juniorleder utnevnes av styret.

Utvalget er et rådgivende organ for styret i saker som gjelder denne avdeling. Utvalget rapporterer direkte til styret.

Styret kan pålegge utvalget å gjennomføre arrangementer i regi av FFK, gjerne i samarbeid med andre avdelinger.

Utvalgets mandat finnes i klubbhåndboken.

§ 13 Økonomiutvalg

Økonomiutvalget består av økonomileder (kasserer), som oppnevnes av styret, og 1 medlem. Utvalget rapporterer direkte til styret.

Utvalgets mandat finnes i klubbhåndboken.

§ 14 Kontingent

Årsmøtet fastsetter medlemmenes kontingent.

Nye medlemmer som kommer og blir tatt opp som medlem etter 1.juli, betaler halv kontingent.

§ 15 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med 2 ukers varsel, når det selv eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene forlanger det. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den/de sak(er) det er innkalt for.

Innkallingen skal inneholde:

 • Opplysning om hvem som har forlangt møtet

 • Begrunnelse for innkallingen

 • Tid og sted

 • Dagsorden

Ellers gjelder de samme regler som for ordinært årsmøte (jf. § 5)

§ 16 Oppløsning

Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, kalles det inn til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre klubber anses ikke for oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtaksendringer i tilknytning til dette, treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtaksendringer (jf § 17)

Dersom klubben besluttes oppløst, tilfaller klubbens eiendeler Akershus Fotballkrets eller formål godkjent av kretsstyret.

§ 17 Vedtektsendringer

Endringer av disse vedtektene kan bare skje ved vedtak på årsmøtet og krever 2/3 flertall.

§ 18 Andre bestemmelser

FFK er medlem av Norges Fotballforbund.

Leder og nestleder møter på Krets- og Forbundsting, samt Soneforum.

Dersom en eller begge ikke kan møte, utnevner styret stedfortreder(e).

 

Fenstad 26.04.2022

 

_______________________________                                 ______________________________

Styrets leder                                                                                    Nestleder

Ronny Nyvold Johnsen                                                                Tom-Daniel Karlstad

 

bottom of page