top of page

Protokoll

 

 

Årsmøteprotokoll

Fenstad Fotballklubb 15.03.2016

 

  • Godkjenning av dagsorden og innkalling

Innkalling har skjedd via Raumnes avis og klubbens hjemmesider i henhold til vedtekter.

Saksliste har vært tilgjengelig i tre uker før møtet.

 

Vedtak: ingen bemerkninger fremkommet. Innkalling godkjent.

 

  • Valg av dirigent og referent

Forslag fra årsmøtet: Dirigent Thomas Johnsen, referent Pål Anders Johnsen.

 

Vedtak: enstemmig vedtatt.

 

Forslag fra årsmøtet: Signering av protokoll, Ann Kristin Fjellhaug og Johnny Fjellhaug.

 

Vedtak: enstemmig vedtatt.

 

  • Styrets beretning

Dirigenten gikk igjennom beretningen.

 

Vedtak: beretningen enstemmig godkjent.

 

  • Økonomi

Regnskapet for 2015 og budsjettet for 2016 ble gjennomgått av kasserer.

Medlemskontigent fastsatt til: kr. 200,-

 

Vedtak: regnskapet ble enstemmig godkjent.

 

  • Valg

Valgkomiteens innstilling til nytt styre er fremgår av valgskjema vedlagt dette referatet.

Styret er sin egen valgkomite.

 

Vedtak: enstemmig vedtatt.

 

 

  • Avsluttning

Styret avslutter med å si litt om sine forventninger til sesongen 2015.

Dirigenten takket for oppmøtet og ønsket alle vel hjem.

 

Protokoll er lest og funnet i samsvar med årsmøtet.

Fenstad 15.03.2016

 

 

 

_______________________________                           __________________________________

Johnny Fjellhaug                                                            Ann Kristin Fjellhaug

 

 

 

_______________________________

 Referent Pål Anders Johnsen

bottom of page