top of page

Styreleder

 

Stillingsinstruks Fenstad Fotballklubb

 

 

 

 

Tittel

Styreleder

 

Organisering/Rapportering

Styreleder er øverste instans i foreningen.

 

Ansvarsområde

Organisering, drift og strategisk føring av foreningen.

 

Viktige oppgaver

  • Lede foreningen og ha overordnet ansvar for at driften skjer i henhold til idrettens og offentlige regler, samt foreningens vedtekter.

  • Lede styremøter i foreningen.

  • Ha overordnet ansvar for foreningens økonomi og sørge for en forsvarlig oppfølgning av vedtatte budsjetter.

  • Holde seg orientert om foreningens aktiviteter og bidra til at foreningen utvikler seg i henhold til de forventninger som er i lokalmiljøet.

  • Delegere og følge opp oppgavene til andre verv i foreningen.

  • Oppdatere og følge opp nødvendige politiattester i foreningen.

  • Være hovedkontakt mot idrettsforbundet, kommunen, sponsorer og andre samarbeidspartnere.

  • Ha ansvar for at de prosesser og rutiner det er behov for i foreningen utarbeides og vedlikeholdes slik at styret i fellesskap er i stand til å overholde foreningens plikter.

  • Styreleder er også foreningens ansikt utad og vil ofte være foreningens representant ved offentlige anledninger. Det er derfor viktig at styreleder er godt oppdatert om foreningens virke og dermed kan delta i samtaler/diskusjoner på de fleste områder på vegne av foreningen.

 

Myndighet

Styreleder representerer 1 stemme ved vedtaksavstemming i foreningen.

Ved stemmelikhet avgjør Styreleder med dobbeltstemme.

 

Kompetansekrav

Ingen nedfelte kompetansekrav, men kurs innen økonomistyring og lederkurs er en fordel.

 

Vervet er basert på frivillig innsats. Stillingen kan få dekket utgifter til bruk av telefon og lignende, så sant det er behandlet i styret. Stillingen vil ikke få noen annen form for økonomisk godtgjørelse.

 

Vervet er pålagt å legge frem politiattest ved anmodning fra styret.

bottom of page